Our close call with an „alien probe”

Aliens are always the last resort. But once, we thought we might have found an alien probe.
1991VG2017
1991 VG (marked with green lines) tumbled through the sky in November 1991. Defying explanation at the time, some astronomers thought it could be an alien probe.
OlivierHainaut on Wikipedia
In 1991, Jim Scotti, senior research specialist at the Lunar and Planetary Lab at the University of Arizona, was working on the Spacewatch Project’s second survey campaign. The project was looking specifically for small objects in the solar system.

On November 6, Scotti saw a 10- to 20-meter (33 to 66 feet) object move across the night sky in a way that seemed to indicate it was near Earth. The next night, it was gone, but there was a different nearby object behaving exactly the same. On the third night of observing, neither object was there.

Scotti was confused. A fourth observation finally found one of the objects and revealed what was going on: they were the same object moving in circles across the night sky, indicating an orbit around the Sun nearly identical to Earth’s.

“(It) would be moving across the sky, but it would be moving in little loops,” Scotti says. “It wouldn’t be moving in just a straight line because it’s relatively close to the Earth.”

The spin of the object was way too fast. The sort of rotation rate he witnessed would rip an asteroid apart, according to the model of small asteroids at the time, which described them as loosely-bound “rubble piles.”

Scotti thought he might instead be working with a spaceship — but a human-built one. By tracking the orbit, he inferred that the last time it passed by Earth was around 1974. Suspicions turned toward early Apollo missions or the ascent stage of the Helios probe, but the Apollo missions were too early, and Scotti and his collaborators later found out that Helios’ rocket had been intentionally turned around and placed in a high-Earth orbit, eliminating it as a candidate.

Duncan Steel, an astronomer focused on small solar system bodies, proposed “very tentatively” that it could be an alien probe, saying that in the absence of other explanations, it represented a “candidate for consideration.”

Robert Freitas and Frank Valdes looked for objects behaving just like this in the 1980s as part of the Search for Extraterrestrial Artifacts, which applied scientific rigor to a science-fiction idea: that a spaceship could be hiding in groups of asteroids near Earth and in the main belt.

“We reasoned that unless the probes were intended to hide from detection it would be possible to actually look,” Valdes, a scientist at the National Optical Astronomy Observatory, says.

He adds that the best way to find an alien probe would be to conduct an asteroid-like hunt for them. “This is the same process used for finding asteroids, including potential impacting asteroids,” Valdes says. “The main difference is that these would not whiz by but remain in a stable nearby orbit.”

Sound familiar?

Based on its orbit, the object christened 1991 VG was expected to re-encounter Earth earlier this year. And indeed it did — but in that 26-year interim, our understanding of asteroids and meteors improved, as did the sample population of small asteroids like 1991 VG. It turns out, most 10- to 20-meter asteroids tumble like that without falling apart.

“What [Steel] was suggesting was that we knew how many objects in the 10- to 20-meter size range were out there and we didn’t,” Scotti says.

Rocket bodies are hollow, and as such, can be pushed around by radiation from the Sun. Their orbits would likely move and shift over time. But 1991 VG was exactly where Scotti and his collaborators predicted on its return in May 2017.

And as it tumbled through, the intervening years had taught us that this wasn’t an alien probe or a human spaceship: it was just another rock in our neighborhood dropping by for a visit.

EDITOR’S NOTE: This week, another NEO discovered at the University of Arizona was revealed as a companion to Earth rather than a piece of space junk. (469219) 2016 HO3 exhibited much of the strange behavior of 1991 VG and is now known to be a “quasi-satellite” of Earth that behaves in a similar orbit, though it officially orbits the Sun with a little input from Earth.

Astronomy Magazine
Odată, ne-am gândit că am găsit o sondă extraterestră. Căci alienii sunt întotdeauna vinovații.
În 1991, Jim Scotti, senior cercetător  la Laboratorul Lunar și Planetar de la Universitatea din Arizona, lucra la a doua campanie de sondaj a proiectului Spacewatch. Proiectul căuta în special obiecte mici din sistemul solar.
Pe 6 noiembrie, Scotti a văzut un obiect de 10 până la 20 de metri (33 până la 66 de picioare) mișcându-se pe cerul nopții într-un mod care părea să indice că se află în apropierea Pământului. În seara următoare, a dispărut, dar un obiect din apropiere se comporta exact la fel. În a treia noapte de observare, nici un obiect nu mai era acolo.
Scotti era confuz. O a patra observație a găsit în cele din urmă unul dintre obiecte și astfel a realizat ce se întâmplă: erau același obiect care se mișca în cercuri pe cerul nopții, indicând o orbită în jurul Soarelui aproape identică cu cea a Pământului.
„S-ar fi mișcat pe cer, dar ar fi bucle mici”, spune Scotti. „Nu s-ar muta  în linie dreaptă, deoarece este relativ aproape de Pământ”.
Rotirea obiectului era mult prea rapidă. Rata de rotație la care a fost martor ar distruge un asteroid, după modelul micilor asteroizi din acea vreme, pe care îi descria drept „mormane de moloz”.
Scotti a crezut că ar putea fi o navă spațială – una construită de oameni. Urmărind orbita, el a dedus că ultima dată când a trecut pe lângă Pământ a fost în jurul anului 1974. Suspiciunile s-au îndreptat către misiunile Apollo timpurii sau etapa de ascensiune a sondei Helios, dar misiunile Apollo erau prea devreme, iar Scotti și colaboratorii săi au aflat ulterior. că racheta lui Helios fusese întoarsă intenționat și plasată într-o orbită înaltă a Pământului, eliminând-o astfel de candidat.
Duncan Steel, un astronom specializat pe sisteme solare mici, foarte tentant, a propus ideea că obiectul ar putea fi o sondă extraterestră, spunând că, în lipsa altor explicații, ar reprezenta „candidatul perfect”.
Robert Freitas și Frank Valdes au căutat obiecte care se comportă exact așa în anii 1980 ca parte a căutării de artefacte extraterestre, care aplicau rigoarea științifică unei idei de știință-ficțiune: că o navă spațială se putea ascunde în grupuri de asteroizi din apropierea Pământului și în centura principală.
„Am argumentat că, dacă sondele nu au fost destinate să se ascundă de detectare, ar fi posibil să se comporte așa”, spune Valdes, un om de știință al Observatorului Național de Optică Astronomică. El adaugă că cea mai bună modalitate de a găsi o sondă extraterestră ar fi să efectuezi o vânătoare asemănătoare cu a asteroizilor. „Acesta este același proces folosit pentru găsirea asteroizilor, inclusiv asteroizii potențiali de impact”, spune Valdes. „Principala diferență este că aceștia nu ar fi dat ture, ci ar rămâne într-o orbită stabilă.”

Suna familiar? Pe baza orbitei sale, obiectivul încreștinat VG 1991 era de așteptat să reîntâlnească Pământul la începutul acestui an. Și, într-adevăr, s-a întâmplat – dar în acea perioadă de 26 de ani, înțelegerea noastră despre asteroizi și meteori s-a îmbunătățit, la fel ca și populația de probe cu asteroizi mici, precum VG 1991. S-a dovedit că majoritatea asteroizilor de 10 până la 20 de metri se prăbușesc astfel fără să se destrame. „Ne-am gândit că ar fi o treaptă de rachetă. Corpurile rachetelor sunt goale și, ca atare, pot fi împinse de către radiațiile de la Soare. Orbitele lor se vor schimba în timp. Dar 1991 VG a fost exact acolo unde Scotti și colaboratorii săi au prezis la întoarcerea sa din mai 2017.

Și pe măsură ce anii au trecut s-a dovedit că aceasta nu a fost o sondă extraterestră sau o navă spațială umană: a fost doar o altă piatră din cartier care a venit în vizită pe la noi.

NOTĂ EDITORULUI: În această săptămână, un alt NEO descoperit la Universitatea din Arizona a fost clasificat mai degrabă ca un însoțitor al Pământului și nu ca un meteorit din spațiu. (469219) 2016 HO3 a prezentat o mare parte din comportamentul ciudat al VG din 1991 și este cunoscut a fi un „cvasi-satelit” al Pământului care se deplasează pe o orbită similară, deși orbitează oficial Soarele la o mică distanță de Pământ.

***

Autor:

Fiind geamăn cu ascendant în săgetător sunt un extrovertit spre coleric de o curiozitate excesivă, perfecționist păgubos, împrăștiat, superficial, agnostic... și nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s