… parcă lipsește ceva?!

Reclame

A Nobel Prize-Winning Physicist Just Cracked Time Travel—Here’s How It’s Possible

Last year, Kip S. Thorne collected a Nobel Prize (along with Rainer Weiss and Barry C. Barish) for his work on gravitational waves. Now, Thorne may have made a new breakthrough: a theoretical method for traveling through time. It involves black holes, a wormhole, and the stretching of space and time.
The idea involves creating a wormhole whose two ends are respectively situated near Earth and the surface of a black hole. Because black holes stretch and distort space-time, time moves much more slowly there.

According to Thorne, this is the key: „If you have wormholes then if you move the mouth of one wormhole down near the surface of a black hole time flows very slowly there compared to the rate of flow of time back here on earth. So the two mouths get out of sync. The mouth of the wormhole sits down the surface of the black hole and it sits there with only a few hours passing while up here on Earth a billion years pass.”

By entering the wormhole here on Earth and traveling to the black hole, you can essentially wait for a billion Earth-years to pass, then pass through the wormhole again and emerge in the future.

Alternatively, you can pass through the wormhole to the black hole and emerge in the „past.” Unfortunately, there are two major flaws with this wormhole plan: the first is that any human passing through a wormhole likely wouldn’t survive.

The physics are complicated, but rest assured knowing that the human body wasn’t designed to withstand the kind of forces involved. The second flaw has to do with the act of time travel itself.

According to Thorne, any attempt at time travel is going to end with a catastrophic explosion: „I was forced to realise that there’s a universal mechanism when you are trying to turn a wormhole into a time machine in this way—a universal mechanism that always creates a violent explosion that very likely destroys the wormhole right at the moment when it begins to make time travel possible.”
This seems to be further proof that the universe hates time travelers.
Physics-Astronomy.org
Anul trecut, Kip S. Thorne a luat un premiu Nobel (împreună cu Rainer Weiss și Barry C. Barish) pentru munca sa pe valurile gravitaționale. Acum, Thorne pare să fi făcut o nouă descoperire: o metodă teoretică pentru călătoria în timp. Aceasta implică găuri negre, o gaură de vierme și întinderea spațiului și a timpului.

Ideea presupune crearea unei găuri de vierme ale cărei capete sunt situate respectiv lângă Pământ și suprafața unei găuri negre. Deoarece găurile negre se întind și distorsionează spațiul-timp, timpul se mișcă mult mai lent acolo.

Potrivit lui Thorne, aceasta este cheia: „Dacă aveți găuri de vierme, atunci dacă-i mutați o intrare aproape de suprafața unei găuri negre, timpul curge foarte încet acolo, comparativ cu rata de curgere a timpului pe Terra. Deci cele două orificii ies din sincronizare, doar câteva ore trecând aici, iar pe Terra, trec miliarde de ani. ”

Intrând în gaura de vierme din proximitatea Pământului și călătorind spre gaura neagră, puteți aștepta în esență să treacă un miliard de ani de Pământ, apoi să treceți din nou prin gaura de vierme și să apareți în viitor.

În mod alternativ, puteți trece prin gaura de vierme către gaura neagră și să ieși în „trecut”. Din păcate, există două defecte majore cu acest plan al găurilor de vierme: primul este că orice om care trece printr-o gaură de vierme nu va supraviețui.

Fizica este complicată, dar sunteți siguri că organismul uman nu a fost proiectat pentru a rezista tipului de forțe implicate. Al doilea defect are legătură cu actul călătoriei în timp în sine.
Potrivit Thorne, orice încercare de călătorie în timp se va încheia cu o explozie catastrofală: „Am fost forțat să realizez că există un mecanism universal atunci când încerci să transformi o gaură de vierme într-o mașină a timpului în acest fel – un mecanism universal care întotdeauna creează o explozie violentă care foarte probabil distruge gaura de vierme chiar în momentul în care începe să facă posibilă călătoria în timp. ”

Aceasta pare să fie o dovadă suplimentară că universul urăște călătorii în timp.

***